Mérkőzés házirend

Pálya-rendszabályaink

[01.] A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
- érvényes belépőjeggyel, vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
- nem tanúsít a beléptetés során agresszív, antiszociális magatartást,
- vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, valamint a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,
- nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
- nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
- ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
- nem takarja el az arcát olyan módon, hogy azonosíthatósága csökkenjen,
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvényen a rendezők a Pályarendszabály betartását folyamatosan ellenőrzik.

[02.] Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob, valamint a rendezők felhívásának nem tesz eleget, bűncselekményt követ el.

[03.] A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjának átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a rendező jogosult.

[04.] A sportlétesítmény menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok, belépőpontok) megállani, azokat eltorlaszolni szigorúan tilos. A sportlétesítményben tilos bármilyen műtárgyra felkapaszkodni, felmászni.

[05.] A néző a sportrendezvényen:
- köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat,
- nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát,
- rasszista, gyűlöletre uszító, vagy a sportszerű szurkolással nem összeegyeztethető magatartást nem tanúsíthat,
- köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet alakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

[06.] Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:
- a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja,
- a biztonságra és a helyszín elhagyására vonatkozó rendelkezésnek nem tesz eleget, szabálysértést, ha a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, bűncselekményt követ el,
- a rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására, amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében,
- a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít,
- a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel taroznak,
- a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

[07.] A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
- hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról,
- gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról,
- amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított egy órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelősőrzés szabályai szerint jár el,
- jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni,
- a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

[08.] A biztonságos távozás érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja.

[09.] A gépkocsiban hagyott tárgyakért a szervező és a rendező felelősséget nem vállal.

[10.] A sportrendezvényen készített képfelvételeket a szervező és a rendező átadhatja a hatóságoknak.

[11.] A sportrendezvény szervezője kijelenti, hogy a küzdőtéren kialakított nézőhelyeket nem vehetik igénybe a mérkőzésre
- sportolói bérlettel,
- törzsszurkolói jeggyel,
- partneriskolás jeggyel, illetve
- a más pécsi sportszervezet (PEAC-Pécs, illetve PVSK-Mecsek Füszért) bérletével belépő nézők. Felsorolt jegyekkel, illetve bérletekkel rendelkező nézőink a sportcsarnok lelátóin foglalhatnak helyet.

[12.] A meghatározott helyre szóló bérlettel rendelkező nézőink számára a székeiket a mérkőzés megkezdése kezdete előtti 5. percig tartjuk fenn, ezt követően a helyük biztosítását a szervező már nem garantálja.

[13.] A sportrendezvényt a 70 évet betöltött nézők, a belépésre jogosító személyazonosságot igazoló igazolvány felmutatásával, illetve a 10 év alatti nézők, kizárólag felnőtt kíséretével, ingyen tekinthetik meg a mérkőzést.

---
PVSK Marketing Kft. 2018-19-as szezon

Lauber Dezső Sportcsarnok: pályarendszabály, itt elérhető >>

Lauber Dezső Sportcsarnok: kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése, itt elérhető >>